Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

  • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadającychnim metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
  • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
  • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
  • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
  • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Więcej informacji: http://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html

Wieści Gminne - gazeta Urzędu Gminy Bielsk

 

Wieści gminne nr 45

Wieści gminne nr 44

Wieści gminne nr 43

Wieści gminne nr 42

Wieści gminne nr 41

Wieści gminne nr 40

Wieści gminne nr 39

Wieści gminne nr 38

Wieści gminne nr 37

Wieści gminne nr 36

Wieści gminne nr 35

Wieści gminne nr 34

Wieści gminne nr 33

Wieści gminne nr 32

Wieści gminne nr 31

Wieści gminne nr 30

Wieści gminne nr 29

Wieści gminne nr 28

Wieści gminne nr 27

Wieści gminne nr 26

Wieści gminne nr 25

Wieści gminne nr 24

Wieści gminne nr 23

Wieści gminne nr 22

Wieści gminne nr 21

Wieści gminne nr 20

Wieści gminne nr 19

Wieści gminne nr 18

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Ciachcinie

Inwestycje 2017 Inwestycje 2017
Inwestycje 2017 Inwestycje 2017

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Bielsku i Zągotach

Inwestycje 2017  Inwestycje 2017 

Modernizacja dróg gminnych: Kuchary-Jeżewo, Bolechowice, Konary, Jączewo, Jaroszewo Biskupie, Jaroszewo Wieś

Inwestycje 2017  Inwestycje 2017 
 Inwestycje 2017  Inwestycje 2017
 Inwestycje 2017  Inwestycje 2017

Przebudowa drogi gminnej Dębsk - Tłubice

 Inwestycje 2017  Inwestycje 2017
 Inwestycje 2017  Inwestycje 2017

Przebudowa drogi gminnej Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki

Inwestycje 2017   Inwestycje 2017
 Inwestycje 2017  Inwestycje 2017

Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży etap II

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus   projekt4

         km   pks plock   pl logo CEIDG   mikroporady

                                                                pit    baner2 szybki PIT

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk