Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielsk

Inwestycje 2015

Zakup wyposażenia od świetlicy wiejskiej w Ciachcinie (komputery i meble)

Inwestycje 2015

Przebudowa boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkówki w Ciachcinie

Inwestycje 2015

Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Dębsk

Inwestycje 2015

Remont świetlicy wiejskiej w Tłubicach

Inwestycje 2015

Budowa Przedszkola oraz Biblioteki w Bielsku

Inwestycje 2015

Demontaż i utylizacja płyt azbestowych

Przystąpienie Urzędu Gminy do Programu E-Urząd ( Urząd dostępny dla obywateli)

Otwarcie Kina za Rogiem w Bielsku

Inwestycje 2015

Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Leszczyn Księży I etap

Zakup ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, wozu asenizacyjnego oraz kosiarki bijakowej

 Inwestycje 2016
Remont budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciachcinie

Budowa wodociągu w miejscowości Pęszyno

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Bielsku

Zakup wyposażenia do Przedszkola w Bielsku

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku (ul. Wiśniowa)

Modernizacja drogi gminnej w Niszczycach

Rozbudowa sieci kanalizacji w Bielsku (osiedle w kierunku Giżyna)

Przebudowa drogi gminnej Umienino – Pęszyno

 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw w Bielsku

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Goślicach

Remont strażnicy OSP w Zągotach

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Niszczycach

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Zagrobie

Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zągoty – Cekanowo – Bielsk

Inwestycje 2018
Budowa siłowni zewnętrznych w Bielsku i Ciachcinie

 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018
 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk

Inwestycje 2018  Inwestycje 2018 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice etap I

Przebudowa boiska przy Szkole w Bielsku

Zakup wyposażenia do OSP w Bielsku, Ciachcinie, Glinie, Goślicach i Zągotach

Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Bielsku

Remont drogi gminnej Lubiejewo- Leszczyn Księży

Remont drogi gminnej w miejscowościach Niszczyce – Zągoty

Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce

Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo

Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz

Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino

Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino – Kuchary-Jeżewo

Remont ulic Glinki i Medycznej w Bielsku

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

  • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadającychnim metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
  • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
  • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
  • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
  • Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Więcej informacji: http://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk