W nawiązaniu do obowiązującej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, informuję że zostały podjęte Uchwały nr 166/XXVIII/2017 i 167/XXVIII/2017 przez Radę Gminy Bielsk w dniu 1 września  2017r. w sprawie zmiany nazw ulic, które zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 września 2017r., poz. 8366 i 8368 i wchodzi w życie z dniem 13 października 2017r. .
 
Powyższymi uchwałami dokonano zmiany nazw ulicy Karola Świerczewskiego na ulicę o nazwie Zacisze, ulicę 22 Lipca na ulicę o nazwie Jana Kochanowskiego, ulicy Rewolucji Październikowej na ulicę o nazwie Słoneczna i ulicę Marcelego Nowotki na ulicę o nazwie Prosta.
 
Zgodnie z art. 5 ust. 2  wyżej cytowanej ustawy „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.”.
W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności i dokonać zgłoszeń:

1. Urząd Skarbowy w Płocku  - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Gminy – pokój nr 102, bądź w innym Urzędzie Gminy lub Miasta,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:

adres zamieszkania, adres zameldowania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

5. Urząd Gminy oraz podległe mu instytucje wprowadzą zmiany „z urzędu”.

6. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic zgodnie z art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy są wolne od opłat.

- Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

- Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

- Dowody rejestracyjne i prawa jazdyZmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

- Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, reklam.

Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.

- Gmina  zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania
w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości . Gmina poniesie koszty wykonania tablic z nazwami ulic oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej . Tablice z nazwami ulic zostały już zamówione .

- Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

- Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Płocku, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną zgłoszone przez Urząd Gminy.

Informujemy również, iż Urząd Gminy wystosuje pisemne powiadomienie o zmianie nazw ulic do Urzędu Statystycznego.

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk