Związek Gmin Regionu Płockiego informuje o wszczęciu konsultacji społecznych prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn. "Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej" oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej – w ramach toczącej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów dokumentów.

Treść obwieszczenia wraz z załącznikami http://zgrp.bip.org.pl/?tree=104,Og%C5%82oszenia%20i%20komunikaty