NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2019 ROKU

 Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub

2) spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu

    działania i pomoc w jego realizacji.

3) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia  społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod  numerem telefonu 24 267 67 76,  w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30.

 Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie  osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

Nieodpłatna mediacja  obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja  nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

 

Punkty npp i npo, w tym mediacje 2019 Powiat Płocki.docx

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1.02.2019.docx

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielsk

Inwestycje 2015

Zakup wyposażenia od świetlicy wiejskiej w Ciachcinie (komputery i meble)

Inwestycje 2015

Przebudowa boiska do piłki ręcznej, koszykowej i siatkówki w Ciachcinie

Inwestycje 2015

Przebudowa drogi gminnej Bielsk – Dębsk

Inwestycje 2015

Remont świetlicy wiejskiej w Tłubicach

Inwestycje 2015

Budowa Przedszkola oraz Biblioteki w Bielsku

Inwestycje 2015

Demontaż i utylizacja płyt azbestowych

Przystąpienie Urzędu Gminy do Programu E-Urząd ( Urząd dostępny dla obywateli)

Otwarcie Kina za Rogiem w Bielsku

Inwestycje 2015

Przebudowa drogi gminnej Umienino – Pęszyno

 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw w Bielsku

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Goślicach

Remont strażnicy OSP w Zągotach

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Niszczycach

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Zagrobie

Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zągoty – Cekanowo – Bielsk

Inwestycje 2018
Budowa siłowni zewnętrznych w Bielsku i Ciachcinie

 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018
 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk

Inwestycje 2018  Inwestycje 2018 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice etap I

Przebudowa boiska przy Szkole w Bielsku

Zakup wyposażenia do OSP w Bielsku, Ciachcinie, Glinie, Goślicach i Zągotach

Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Bielsku

Remont drogi gminnej Lubiejewo- Leszczyn Księży

Remont drogi gminnej w miejscowościach Niszczyce – Zągoty

Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce

Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo

Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz

Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino

Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino – Kuchary-Jeżewo

Remont ulic Glinki i Medycznej w Bielsku

Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Leszczyn Księży I etap

Zakup ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, wozu asenizacyjnego oraz kosiarki bijakowej

 Inwestycje 2016
Remont budynku Zespołu Szkół nr 2 w Ciachcinie

Budowa wodociągu w miejscowości Pęszyno

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w Bielsku

Zakup wyposażenia do Przedszkola w Bielsku

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku (ul. Wiśniowa)

Modernizacja drogi gminnej w Niszczycach

Rozbudowa sieci kanalizacji w Bielsku (osiedle w kierunku Giżyna)

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk